Ta strona korzysta z plików cookie (ciasteczek) w celu personalizowania treści dla odbiorców. Każdy użytkownik może wyłączyć zapisywanie plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej, co spowoduje, że nie będą gromadzone żadne informacje.

Produktów: 0 0,00 zł

Koszyk jest pusty

Ilość:

Suma: 0,00

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.naturalne.sklep.pl

Obowiązuje od dnia 01.11.2017 r.

§ 1. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym;
2. Firma - Naturalne kosmetyki z siedzibą w Oławie
3. Sklep Internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.naturalne.sklep.pl za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
4. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną dla Klientów sklepu Internetowego;
5. Towar – produkty lub usługi prezentowane w Sklepie Internetowym;
6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Naturalne Kosmetyki a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu Internetowego;
8. Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego www.naturalne.sklep.pl, w której widoczne są wybrane przez Klienta Towary do zakupu oraz umożliwiająca Klientowi ustalenie i modyfikację danych Zamówienia;
9. Indywidualne konto Klienta – funkcjonalność Sklepu Internetowego www.naturalne.sklep.pl, dające możliwość robienia zakupów bez ponownego wprowadzania danych identyfikujących Klienta oraz brania udziałów w konkursach dla Klientów.
10. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
11.Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
12. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827)
13. Umowa zawarta na odległość - umowa określona w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta tj. umowa zawarta z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie;
14. Trwały nośnik - materiał lub narzędzie określone w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta tj. umożliwiające konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci, w szczególności za przekazanie informacji na trwałym nośniku należy rozumieć przekazanie informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail
15. Konsument - klient, będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego.

§ 2. Postanowienia

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego i jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, oraz realizuje wymagane przez ustawę o prawach konsumenta obowiązki informacyjne przedsiębiorcy wobec klienta będącego konsumentem.

Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
a. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z indywidualnego konta Klienta w ramach Sklepu Internetowego;
b. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu Internetowego;
c. zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
d. obowiązki informacyjne przedsiębiorcy wobec klienta będącego konsumentem określone w ustawie o prawach konsumenta

Umowy za pośrednictwem Sklepu Internetowego mogą być zawierane przez osoby fizyczne, mające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.
Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
Informacja o cenie podawana na stronie www.naturalne.sklep.pl ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta e-maila zawierającego ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

§ 3. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego


1. Przeglądanie Towarów Sklepu Internetowego jest możliwe bez uprzedniego logowania się, jednak dokonanie zakupów wymaga rejestracji Klienta indywidualnego konta Klienta.

2. Każdorazowe zalogowanie się na Stronie internetowej jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu, Polityki prywatności oraz Cennika.

3. Każdorazowe zamówienie Towarów na Stronie internetowej jest równoznaczne z akceptacją warunków świadczenia Usługi, zawartych w dokumencie lub dokumentach (w postaci Regulaminu i innych) opisujących zasady świadczenia sprzedaży przez Sklep Internetowy. Aktualna treść tych dokumentów jest publicznie dostępna na stronach Sklepu Internetowego www.naturalne.sklep.pl .

4. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym www.naturalne.sklep.pl należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko bądź – w przypadku osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną - firmę, adres e-mail oraz hasło, zaakceptować niniejszy Regulamin oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych Klienta w zakresie niezbędnym do realizacji Zamówienia.

5. Rejestracja w Sklepie Internetowym i korzystanie z jego funkcjonalności są bezpłatne.

6. Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

7. Klient zobowiązuje się zachować w tajemnicy nadany przy rejestracji unikatowy login i hasło oraz nie udostępniać go osobom trzecim. W przypadku podejrzenia, że wiedzę o treści loginu i hasła mogła nabyć osoba trzecia, Klient ma obowiązek zmiany hasła i powiadomienia o tym fakcie niezwłocznie Sklep Internetowy www.naturalne.sklep.pl

8. Wszelkie Towary zamówione po zalogowaniu przez Klienta unikatowym loginem i hasłem uważa się za zamówione przez Klienta.

9. Klient nie może uchylać się od jakiejkolwiek odpowiedzialności względem Sklepu Internetowego www.naturalne.sklep.pl (w tym od zapłaty) w przypadku kiedy do Zamówienia dojdzie z wykorzystaniem przydzielonego Klientowi unikatowego loginu oraz hasła.

10. W celu wyrejestrowania się ze Sklepu Internetowego www.naturalne.sklep.pl należy wysłać wiadomość elektroniczną z prośbą o wyrejestrowanie na adres biuro@clochee.com.

11. Firma może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient działa w ramach Sklepu Internetowego w sposób naruszający powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa i dobra osobiste osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego Regulaminu, a także gdy Klient co najmniej dwukrotnie nie odebrał zamówionego Towaru.

12. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, nie dokona powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Firmy.

Witryna stworzona na platformie